КОНЦЕПТУАЛНА БЕЛЕЖКА

 

 

Обобщение на действияjd

(проект PROACTIN)

 

1.1 Кратко описание на предложените действия

Проектът се състои от "Програма за обучение на обучители " за развитието на инструменти за обучение и информация, както и от информационни кампании, свързани с достиженията на правото на ЕС в областта на пощенското право и свързаните с тях технически стандарти, осъществени с активното участие на новите пощенските оператори на държавите-членки (ПО) и свързаните с тях индустрии и национални институции.Целта на проекта е да даде отговор на следните стратегически цели:

 

 

Предложението за проект е естествено продължение на проекта „Actin", одобрен от ЕК в рамките на BSP II на програмата ФАР , завършила през 2005 г. с много положителна оценка от партньорите и участвалите общностни/национални институции.

 

Консорциумът за Проекта PROACTIN" (наричан по-нататък: "Проект"), включва Асоциацията на Европейските публични пощенски оператори (наричана по-нататък: "Posteurop"), ПО на 4 СБ и други асоциирани партньори.

Две от СБ (Румъния, България) участваха в предходния проект  "Actin" и натрупаха значителен опит за начините за разпространение на резултатите на достиженията на правото на ЕС в областта пощенските услуги чрез тяхното широка географска мрежа.

 

Всички тези пощенски оператори също притежават голям капацитет за комуникация по отношение на предоставянето на услуги и комуникация за множество потребители, и опит от постоянно двустранно партньорство, и висок потенциал на свързаните с информационните и комуникационни технологии услуги.До тази степен, проектът ще се изпълнява последователно в съответствие с Поканата за предложение за балансирано използване на споменатите ресурси.

 

Човешките ресурси се признават като ключов фактор за осъшествяване на промяна на работата в областта на пощенските услуги, и за подобряване в редица държави от ЕС на услугите и пряк контакт с клиентите, като по този начин проектът определя целите по отношение на човешките ресурси като ключов фактор за извършване на промяна.

 

След извършването на задълбочен анализ на съществуващите ограничения и специфичните потребности от обучение на всяка една от СБ, проектът ще предвижда програма за обучение на обучители, за да се даде възможност на ключовия персонал на ПО и на потребителите на услуги да разберат неговите предимства и приложат на практика настоящите директиви на ЕО в областта на пощенските услсуги, както и свързаните с тях технически и качествени стандарти.

 

КОНЦЕПТУАЛНА БЕЛЕЖКА

Подбрана целева група от експерти-обучители, с необходимия капацитет за обучение и технически умения, ще обучава и прехвърля знания относно правото на ЕС в областта на пощенските услсуги на други бенефициери (обучавани), на целеви групи, които представляват заинтересованите страни от пощенския сектор в широк смисъл и на избрана група от ползватели на пощенски услуги (малки и средни предприятия, сдружения на клиенти, държавна администрация и специализирани медии).

 

Инструментите (база данни, насоки, vademecum (ръководство), информационни комплекти, брошури и т.н.), разработени по време на предишния проект Actin, ще бъдат предоставени на страните, участващи в проекта, веднага щом тостане възможно.

 

Тези цели ще бъдат постигнати с помощта на стратегически пособия като интензивна програма "Обучение на обучители" с многоезично пособие за обучение, многоезична база данни/уеб-платформа, приложения за електронно обучение, интерактивни CD-та за обучение, както и интерактивни он-лайн материали.

 

Процесът на разпространяване (технически семинари, учебни посещения, примерен анализ на добри практики на правото на ЕС в областта на пощенките улуги и други) ще играе ключова роля за осигуряването на съответствие с достиженията на правото на ЕС в областта на пощенските услуги във всяка от четирите страни.


Резултатите от проекта, очакваните резултати и специфичните инструменти, разработени по време на проекта ще имат, след приключването на проекта, мултипликативен ефект и потенциално проследяване на въздействието в други страни-кандидатки (Западните Балкани).

 

2. Целесъобразност:

 

2.1 До каква степен вашето предложение съответства на потребностите и ограниченията на целевата страна (и) или регион?

Секторът на пощенските услуги на ЕС се характеризира с големи индустриални промени през последните години, които отразяват необходимостта от съчетаването на постепенната либерализация на пазара на пощенски услуги по отношение на конкуренцията и от осигуряване на устойчиво качество на разпоредбите на универсалните услуги (вж. УПУ, ОИСР, Световната банка, прогнозните проучвания на ЕС, PostEurop ACCORD II).

Проектът е замислен с цел улесняване на ПО на СБ в подобряване на информираността, предаване на натрупан опит и технически компетенции като същевременно се гарантира качеството на услугите и свързаните с тях технически стандарти на ниво ЕС, с цел постигане на вътрешен пазар за пощенски услуги в полза на бизнес общностите и гражданското общество.

 

В различни документи и доклади на ЕК за пощенския сектор се отбелява несъответствието с постиженията на общностното право в сектора на пощенските услуги в СБ и настояват за устойчиви решения по-специално по отношение на качеството на услугите, техническите стандарти, хармонизацията, създаването на регулаторен орган, финансовите и тарифини принципи, ангажиментите за универсални услуги.

 

Преди началото на програмата на проекта за обучение на обучители, ще се извърши задълбочен анализ (преки интервюта и анализ на извадки, целеви групи, анализ на различията за конкретни практики), които ще се съсредоточат върху нуждите и ограниченията на всеки ПО от СБ.

Анализът ще подчертае ползите (като вътрешният пазар на пощенски услуги, качество на услугата, удовлетвореност на клиента, тарифи, задължение за управление на промените на универсалната услуга), които различните заинтересовани страни могат да имат в резултат на осъществяването на проекта.

 

2,2 Какви са проблемите, които да бъдат решени и нуждите, които трябва да бъдат удовлетворени?

 

 

2.3 Кои са участниците (крайни бенефициери, целеви групи)?

Проектът ще се съсредоточи върху две основни целеви групи:

Целева група А:

30 експерти -обучители в областта на правото на ЕС и 200 обучавани, представляващи мениджъри и служители на ПО от СБ.


Целева група Б:

 

80 представители на национални институции, организации от по-широкия пощенски сектор и други служби за предоставяне на услуги от общ интерес, малки и средни предприятия, сдружения на потребителите, гражданско общество, научноизследователските институти на сектора, медиите;


Подбрана целева група от експерти-обучители (Целева група А), с необходимата експертна подготовка и технически умения, ще обучава и предава достиженията на правото в областта на пощенските услуги на други бенефициери (200 обучавани) и на други заинтересовани страни / целеви групи (като малки и средни предприятия, сдружения на клиенти, публична администрация и специализирани медии).

 

Какви са целите и очакваните резултати?

Да се даде възможност на ПО на СБ да бъдат в съответствие с изискванията на достиженията на правото на ЕС в областта на пощенските усклуги и да се осигури високо качество на услугите на физическите лица и предприятията на достъпни цени, по-специално за малките и средни предприятия.

Проектът ще се съсредоточи върху четири конкретни цели:

 

 

Някои допълнително очаквани резултати:

 

 

2.5 Каква е добавената стойност на действията (какво добавят те по отношение на (централните или местните) правителствени действия и на действията на недържавни участници)?

 

 

3. Методология и устойчивост:

 

3.1 Какви са основните дейности по проекта?

 

Проектът ще продължи 24 месеца и ще се състои от следните дейности:

 

Дейност на Група 1

 1. създаване на Управителен комитет на проекта (УКП), основна дейност, координация, отчетност

 2. анализ на ограниченията/ потребностите от обучение, доклади по страни, примерни анализи на качеството

 3. национални оперативни планове за обучение (за всяка СБ)

 4. разработване на многоезични материали за обучение (пособия за обучение на обучители, информационни комплекти, речници и други)

 5. проектиране, актуализиране и пускане в действие на новата база данни / уеб-платформа

 6. набиране на персонал (обучители, технически експерти, и други), индивидуализиране на обучаваните

 7. реализиране на новата, многоезична база данни и на уеб-платформа

 

Activity Group 2 Дейност на Група 2

 1. preparation for the 1st training workshop + 1st training workshop itself 2.1. подготовка на първи семинар за обучение + самия първи семинар за обучение

 2. preparation for the 2nd training workshops + 2nd training workshop itself 2.2. подготовка на втория семинар за обучение + самия втори семинар за обучение

 

Activity Group 3 Дейност на Група 3

 1. проучвателни посещения на място (вкл. подготовка) по отношение на конкрети типични случаи относно по отношение на правото на ЕС в областта на пощенските услуги

 2. вътрешни национални технически семинари във всеки ПО от СБ

 3. Заседания на целевата група

 4. създаване на национални служби за оказване на съдействие + необходимото обучение

 5. кампании за разпространение и окончателно събиране на информация на целевата група

 6. реализиране на новата многоезична база данни и на уеб-платформата

 7. Заключителна конференция в Брюксел

 8. окончателната оценка на програмата за обучение

 9. последващите действия по отношение на проекта от заинтересованите ПО

 10. окончателен доклад пред ЕК

 

 

3.2 Кои ще бъдат основните ви партньори по изпълнението, каква е продължителността на взаимоотношенията ви с тях и как те ще бъдат включени в проекта?

 

Продължителност на ваимотношението:

 

3.3 Как ще се постигне устойчивост на проекта?
Ние очакваме, че в резултат на Проекта PROACTIN, ПО на СБ ще:

 

3.4 Ще имат мултипликационен ефект?

Проектът, като програмата "Обучение на обучители" е замислен да гарантира значителен мултипликационен ефект чрез своите обучители, обучавани и участващи целеви групи. Резултатите от проекта ще могат да се прехвърлят към ПО на други страни (Западните Балкани) и към техните заинтересовани страни. Уеб-платформата на проекта PROACTIN ще осигури лесен достъп до информация и обучение

 

4. Експертен опит и оперативен капацитет:

 

4.1 Какъв е опитът на вашата организация в управлението на проекти?

Мениджърите и експертите на PostEurop са доказали способността си чрез участие в няколко общностни и международни програми и конкретни проекти за качество на предлаганите услуги, обучение на обучители и комуникационни кампании, както и чрез участието в допълнителни секторни политики в областта на услугите от общ икономически интерес. PostEurop и нейните членове взеха участие в проектите ACCORD II и ACTIN с финансовата подкрепа на ЕК в областта на достиженията на общностното право в областта на пощенските услуги, MobilEpost и NEPH (New Electric Postman Helper-нов електрически пощенски помощник) за мобилност и нови услуги с добавена стойност.

 

4.2. Какъв е опитът на вашата организация и вашият партньор (и) по отношение на въпросите, които следва да се разгледат?

 

Posteurop и неговите партньори по проекта са работили заедно по редица проекти, като Accord II, опит от многостранен туининг на ПО от ЕС, програмата UNEX Lite (Проект за специфично измерване на качеството с мандат от Директива 97/67/ЕО) и Проекта CAPERS (създаден с цел да се съдейства на на ПО от страните-кандидатки да подобрят пощенските си потоци).

 

Партньорите в проекта имат достъп до целия необходим експертен опит по общностното право, управлението на проекти, дейности по обучение и оценка / разпространяване. Опитът от предишният проекти е напълно интегриран в предложението за проекта